Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden  zijn van toepassing op iedere bezoeker van deze website. Kalisvaart, gevestigd in Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 27293599 (hierna: “Kalisvaart”) en haar wederpartij (hierna: “Klant”). Naast deze algemene voorwaarden maakt ook de – verwerkersovereenkomst – integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen Kalisvaart en de klant

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht per 11 juli 2018.

Downloaden hier de PDF

Artikel 1. Definities

 1. E-mailadres: een op naam van de Klant gestelde adrescode voor het uitwisselen van elektronische berichten via het Internet.
 2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Kalisvaart een Overeenkomst heeft gesloten.
 3. Handleiding: programmatuur en klantendocumentatie die Kalisvaart gedurende de Overeenkomst aan de Klant beschikbaar stelt ten behoeve van toegang tot het Systeem en het Internet.
 4. Request for Comments (RFC): een verzameling technische en organisatorische Richtlijnen en beschrijvingen van op Internet gangbare protocollen, procedures en programmatuur en concepten alsmede voor het gebruik daarvan.
 5. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het Internet zoals vastgelegd in de Request for Comments (RFC) 1855 en toekomstige aanpassingen hiervan.
 6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Kalisvaart en een Klant op grond waarvan Kalisvaart Diensten worden verricht.
 7. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 8. Systeem: computer- en aanverwante apparatuur waarmee Kalisvaart haar diensten voor de Klant uitvoert.
 9. Website: een of meerdere geïntegreerde internetpagina’s, die worden voorafgegaan door een homepage.
 10. Kalisvaart Diensten: de diensten die door Kalisvaart ten behoeve van Klanten worden verricht.
 11. Productieomgeving: Die onderdelen van het Systeem die zijn bedoeld voor gebruik met volledig ontwikkelde, afgeronde producten.
 12. Testomgeving: Die onderdelen van het Systeem die uitdrukkelijk zijn aangewezen voor het gebruik voor ontwikkel- en testdoeleinden.
 13. Reservekopie (back-up): het bewaren van de gegevens/bestanden van de klant door Kalisvaart of de Klant zelf teneinde deze op een later moment te kunnen herstellen.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Kalisvaart en de Klant, uit welken hoofde dan ook, voor zover door de betrokken partijen niet schriftelijk uitdrukkelijk van deze voorwaarden is afgeweken.
 2. Alle door Kalisvaart gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk is aangegeven. Toepasselijkheid van eventuele algemene of inkoopvoorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:235 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Kalisvaart niet gebonden aan afwijkingen van de aanbieding van Kalisvaart die voorkomen in de aanvaarding door de Klant.
 4. Kalisvaart is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen worden een (1) maand na bekendmaking via de website van Kalisvaart van kracht.

Artikel 3. Prijzen

 1. Alle prijzen op de website van kalisvaart website zijn onder voorbehoud van zetprijzen. Meer informatie over de actievoorwaarden kunt u in de winkel opvragen.

 

Artikel 5. Verplichtingen van Kalisvaart

 1. Kalisvaart spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor:
  • het verlenen van aansluiting op het Systeem aan de Klant voor de in de Overeenkomst bepaalde Kalisvaart Diensten;
  • het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het Systeem met het Internet gemaakt kunnen worden;
  • de beveiliging van (persoons)gegevens die opgeslagen worden in de uitvoering van de Overeenkomst;
 2. Kalisvaart garandeert geen onbelemmerde toegang tot het Systeem en het Internet. Evenmin garandeert Kalisvaart dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de Kalisvaart Diensten.

 

Artikel 6. Beschikbaarheid van de Dienst

 1. Kalisvaart zal zich inspannen om een optimale beschikbaarheid van haar systemen en toegang tot door Kalisvaart opgeslagen data te realiseren en aan haar verplichtingen uit Artikel 5 te voldoen, maar biedt hierover geen garanties voor zover zij dit niet in een Service Level Agreement (SLA) hebben opgenomen. Bij het ontbreken van een Service Level Agreement geldt ten opzichte van de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
 2. Kalisvaart zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden, maar dit brengt geen verplichting mee om alle patches of updates te installeren. Kalisvaart is gerechtigd updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel het uitvoeren van de diensten van Kalisvaart niet ten goede komt.
 3. Kalisvaart doet er alles aan om haar klanten te beschermen tegen gevaren op het gebied van de snelheid van haar service en het beschermen van de persoonsgegevens die Kalisvaart bezit van zijn Klanten.

 

Artikel 7. Verplichtingen van de Klant

 1. De Klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig Internetgebruiker verwacht mag worden.
 2. De Klant stelt Kalivaart zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.
 3. De Klant onthoudt zich ervan overige Klanten of Internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan het Systeem. Het is de Klant verboden processen of programma’s – al dan niet via het Systeem – te gebruiken waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Kalisvaart, overige klanten of Internetgebruikers kan hinderen of schade kan toebrengen.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Bij het maken van kopie‘n is het de Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industri‘le eigendom uit de Handleiding te verwijderen of te wijzigen.
 2. Kalisvaart zal de Klant vrijwaren tegen elke rechtsvordering die gebaseerd is op de bewering dat door Kalisvaart zelf ontwikkelde materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat de Klant Kalisvaart onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Kalisvaart.
 3. De Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Kalisvaart verlenen om zich, zo nodig in naam van de Klant, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.
 4. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die de Klant in de materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.
 5. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Kalisvaart zelf ontwikkelde materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industri‘le eigendom of indien naar het oordeel van Kalisvaart een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Kalisvaart zorg dragen dat de Klant de ter beschikking gestelde of functioneel gelijkwaardige andere materialen, ongestoord kan blijven gebruiken.
 6. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Kalisvaart wegens schending van rechten van intellectuele of industri‘le eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van Kalisvaart voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de materialen in een niet door Kalisvaart gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door Kalisvaart geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of op een andere wijze dan waarvoor de door Kalisvaart verstrekte materialen zijn ontwikkeld of bestemd.

 

Artikel 9. Beveiliging en privacy

 1. De Klant geeft door het aangaan van een Overeenkomst toestemming aan Kalisvaart zijn Persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en de administratie en beheerstaken Kalisvaart. Deze Persoonsgegevens zijn in het bezit van Kalisvaart maar kunnen aan derden worden verleent, daarnaast worden deze ook aan derde verleent wanneer Kalisvaart hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 2. Voor zover Kalisvaart middels de Diensten Persoonsgegevens ten behoeve van de Klant verwerkt, doet Kalisvaart dit als bezitter. De derde partij zal tijdens dit procer de bewerker zijn van de kalisvaart Persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Klant zal aan alle verplichtingen voldoen die op hem als de verantwoordelijke in de zin van de Wbp voor deze gegevensverwerking rusten en vrijwaart Kalisvaart tegen elke actie die is gebaseerd op het niet voldoen aan deze verplichtingen.
 3. Kalisvaart legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.
 4. De verantwoordelijkheid van het melden van datalekken ligt uitsluitend bij Kalisvaart als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens van Klanten zelf die door kalisvaart worden opgeslagen.

 

Artikel 10. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzakendie redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Kalisvaart niet in staat is haar verplichtingen jegens de Klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur en storingen in netwerken alsmede niet-toerekenbare tekortkomingen van derden waarvan Kalisvaart zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.
 2. Kalisvaart heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Kalisvaart haar verbintenis had moeten nakomen.

 

Artikel 11. Nietigheid bepalingen

 1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

 

Artikel 12. Forumkeuze

 1. Op elke Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement Groningen (Nederland) is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomsten, onverminderd het recht van partijen een voorziening in kort geding te vragen.
 2. Indien de Klant, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het niet eens is met de forumkeuze van artikel 19.1, is hij bevoegd binnen een termijn van een (2) maand nadat Kalisvaart een beroep op artikel 19.1 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.